Iskolánkról

Bemutatkozás

AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS SZAKMAI BEMUTATÁSA

Szervezeti és képzési múlt

A Nógrád megyei szécsényi székhelyű Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1946-tól képez szakembereket iskolarendszerben a térség gazdasági és társadalmi igényeinek megfelelően. Jelenleg a megye egyedüli mezőgazdasági szakképző iskolája, fenntartó 2013.08.01-től a Vidékfejlesztési Minisztérium. Az intézmény minden időszakban kereste azokat a képzési szinteket, amelyek által a végzettek elhelyezkedése, szakmai boldogulása realizálódik.

FONTOS JELLEMZŐINK:

•A megyében egyedüli agrár- és élelmiszeripari képzést folytató

intézmény vagyunk.

•Fenntartónk az Agrárminisztérium.

•Duális képzés.

•Külföldi szakmai és kulturális kapcsolatok.

•Megújuló energiák használata, biomassza, napelemek.

•86 hektárosos tangazdaság (170 focipálya mérete!!)

•Állattartó telep.

•Autósiskola, tanműhely, géppark.

•Tankonyha, tanpékség, tancukrászat.

Filkor Lajos Igazgató Úr Dr. Nagy István Agrárminiszterrel

A képzések szakterületeihez illeszkedő egyéb szakmai tevékenységek

Intézményünk önállóan működő és gazdálkodó szakképző iskola. Az összterületünk nagyobb része szántó, ahol főleg ipari növényeket termesztünk, elsősorban értékesítésre. Fő növényünk a héj nélküli olajtökmag, amit exportálunk, hiszen gyógyszeripari alapanyag. Ezenkívül napraforgó, valamint őszi káposzta repce. A mai reformélelmiszer és gyógyszeripar alapanyagairól van szó, hiszen ezek a növények nagyrészt telítetlen zsírsavakat tartalmaznak.

A terület kisebb része kaszáló és legelő, amiről a betakarított takarmányt az állatállományunk nevelésére takarmányozására, rosszabb minőség esetén a tanműhelyünk fűtésére használunk az energetikai biomassza hasznosítási projektünkön belül. Van brikettáló gépünk, faapríték készítőnk és biomassza kazánokkal is rendelkezünk.

Állatállományunkat folyamatosan fejlesztjük, célunk az, hogy a jelenlegi támogatási rendszert maximálisan ki tudjuk használni. 15 tehén, plusz a szaporulata, egy Charolais tenyészbika, valamint közel 70 anyajuh szaporulatával a jelenlegi állomány. Ezenkívül más állataink is vannak, amit a szakmai és vizsgakövetelmény előír. Lovak, sertések, baromfi és nyúl kisebb volumenben.

Felnőttképzéshez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységek:

  • Komplex vizsgák szervezése, lebonyolítása
  • Képzési programok elkészítése, előminősítése, engedélyeztetése
  • Minőségbiztosítási keretrendszer működtetése

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

A “MINDEN EMBERBEN VAN ÉRTÉK” alapgondolatából vezethető le az intézmény létezésének célja. Miszerint: az intézmény közösségének légköre, jellege, lehetőségei biztosítják tanulóinkban az értékek feltárhatóságát, kibontakoztathatóságát, a konstruktív életvezetés képességének kialakíthatóságát, az egyén, a közösség és a társadalom számára. 

A kistérség, a megye és a tágabb térség részeként a vidéki környezetünk igényét kifejező különböző képzéseket folytató oktatási intézményként a különböző tagozatok és képzési szintek közötti átjárhatósággal nappali tagozaton 14-22 éves korig lehetőséget nyújtunk középiskolai tanulmányokra, középfokú és akkreditált felsőfokú szakmai képzésre, továbbá felnőttek részére iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzést biztosítunk.

Azon munkálkodunk, hogy a hozzánk jelentkező diákok felismerjék a munkavégzés fontosságát, elsajátítsák a mezőgazdasági munka különböző fázisait. Intézményünk tanít, gazdálkodik, miközben munkára nevel. Ahogy az Igazgató Úr gondolatait idézzük, munkára nevelni csak munkavégzés közben lehet. Diákjaink aktívan bekapcsolódnak a mezőgazdasági tevékenységek különböző folyamatába. A szakoktatók vezetésével részt vesznek az éppen aktuális munkákban, legyen az akár állattartással vagy földműveléssel kapcsolatos.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek, állami gazdaságok megszűnése a gyakorlati képzés területén új helyzetet teremtett az iskola számára. Előbb 72 hektáron, majd a kibővített 86 hektárnyi területen kezdtek el gazdálkodni.

Célunk, hogy minél többféle növénykultúrát, állatfajt megismerjenek a diákok. A növénytermesztésben aktívan bekapcsolódnak a különböző technológiai eljárásokba. Részt vesznek a talajelőkészítésben, vetésben, növényvédelemben, betakarításban, a talaj tápanyag utánpótlásában, a termények raktározásában, így megismerik a termelési folyamat egész vertikumát. Így sajátíthatják el a gyakorlati ismereteket, amit később önálló gazdálkodóként hasznosítani tudnak. Több diákunk a tanulmányaik befejezését követően megmarad a szakmájában.

Azon túl, hogy a fiatalok testközelből megismerjék a termelést, abból aktívan kivegyék a részüket, az iskola számára az is fontos, hogy a bevétel magasabb legyen az önköltségnél, hiszen saját jövedelméből tud fejleszteni, új gépeket vásárolni, de jut az iskola épületének a fejlesztésére is.

A 9. évfolyamon minden tanuló az iskolában végzi a kötelezően előírt szakmai gyakorlatot. Az évfolyam végén szintvizsgát tesznek. Ezt követően a duális képzés keretében szerződést kötnek a gazdákkal, vagy az iskolával. Az intézménnyel 70 diáknak van szerződése. Szorgalmi időszakban és a nyári szünetben a szakmai gyakorlatukat a gazdáknál, az iskola gazdaságában végzik. A tanulók a munkájukért fizetést kapnak.

Iskolatörténet

A névadóról

Báró Kisfaludi és Lubellei Lipthay Béla 1892. május 28-án született a bánáti Lovrinban fõnemesi család gyermekeként. Tanulmányait Bécsben és Zürichben végezte. Az Elsõ Világháborút elejétõl a végéig frontszolgálatban töltötte. 1918. november 30-án feleségül vette Odescalchi Eugeniet.

1920-tól szabadidejét a lepkék tudományos tanulmányozásának szentelte. Kutatási területe a Bánát és Déli-Kárpátok magashegységei. Szakmai munkája során kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki és 40 ezer darabos gyûjteményt állított össze.

1944-ben családjával együtt áttelepült Magyarországra és megvásárolta a szécsényi Forgách-kastélyt. 1950-ben alkalmazottként elhelyezkedett a balassagyarmati Palóc Múzeumben. Itt lepkegyûjteményét 60 ezer darabra gyarapította, valamint mezõgazdasági rovartannal foglalkozott. 1200 darabos õsnövénytani gyûjteményt állított össze, amely tevékenysége az ipolytarnóci leletek feltárásához kapcsolódik.

1968-tól 1974. március 16-án bekövetkezett haláláig nyugdíjásként tevénykenykedett.

 

 

Kapcsolataink

Iskolánk széles körű élő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik külföldi iskolákkal, civil szervezetekkel, gazdaságokkal.

E kapcsolatok szélesítik a diákjaink lehetőségeit; sport, kulturális, szakmai és turisztikai eseményeken vehetnek részt, bekapcsolódhatnak közös projektek megvalósításába.

Straubingi Ifjúsági Kör- Németország (Bajorország)

A Straubingi Ifjúsági Kör a Bajor Ifjusági Kör (KJR) alapszervezete. Straubing város dél-Bajorországban található- Passautól 110 km-re. Straubing a bajorországi Bógen Járás központja, 12000 lakosú város.

1993-ra datálható a kapcsolat létrejötte. Azóta az iskolánk és Straubing város fiataljai évenként változó helyszíneken találkoznak. Az egyik nyáron intézményünk a fogadó fél, a következő nyáron pedig diákjaink tesznek látogatást bajor földön. Az egy hetes találkozók alkalmával kulturális és turisztikai programok zajlanak. A találkozók célja egymás kultúrájának, néphagyományának, természeti értékeinek megismerése, a multi-kulturalitás, a másság elfogadása.

E kapcsolat révén iskolánk bajor gazdaságokkal ( családi agrár-vállalkozásokkal ) is kapcsolatba került. Így évente 6 tanulónk bajor gazdáknál tölthet nyári szakmai gyakorlatot, és tehet szert olyan ismeretekre, melyeket a leendő szakmájában jól tud kamatoztatni.

Persteinem Nad Bisztricei Mg-i Szakközépiskola – Csehország (SOUZ-Bisztrice)

Sahy-Ipolysági Mg-i Szakképző Iskola -Szlovákia (SOUP-Sahy)

Intézményünk és a fenti két iskola kapcsolata még a rendszerváltás előtti időkre datálható, amikor is az intézmények egyező képzési szerkezeténél fogva csere szakmai gyakorlatok zajlottak Bisztricén, Sahyban és Szécsényben.

1990-ben újra szervezett kapcsolatnak eredménye, hogy minden évben mindhárom helyszínen találkoznak fiataljaink a Nemzetközi Agrár Diáktalálkozó keretében. A találkozók már hagyományos programokkal rendelkeznek, mint például: mezőgazdasággal kapcsolatos szakmai versenyek, sportversenyek, kulturális bemutatók és a térség nevezetességeinek megtekintése.

Az iskola fennállásának 50. évfordulója

/részlet az iskola jubileumi évkönyvébõl/

“Fél évszázad – 50 év – önmagában is hosszú idõ, majd két emberöltõt ölel fel. Különösen hosszú idõt jelent egy oktatási intézmény történetében, fõleg ha két évszámmal hitelesítjük: 1946-1996. A két évszám közötti évtizedek felgyorsult történelmi eseményekrõl, átalakulásokról, feljõdésrõl és megtorpanásokról vallanak.

A jubileum tiszteletére kiadott emlékkönyv az intézmény történetének feldolgozásával forrásértékû dokumentuma lehet Szécsény oktatástörténetének.

Az induló tanévben három tucatnyi növendék képzése folyt mindössze, az ötven év alatt ez a többszörösére emelkedett. A középiskola az alapítása óta (egykét évfolyamot kivéve) folyamatosan mûdödött, képzett mezõgazdászok százai tanultak falai között. A megye hasoló próbálkozásai – Kisterenye, Rétság és Szirák – életképtelennek bizonyultak.

Létezésével Szécsény szellemi energiáját és a mezõgazdasági szakoktatást elméleti és gyakorlati téren is gazdagította. Így a Mezõgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet elválaszthatatlan része és értéke városunknak, Szécsénynek.

A jubileumi ünnepségsorozat fényét emeli, hogy sor kerül az ünnepélyes névadóra is.

A Forgách-kastély egykori tulajdonosának, báró kisfaludi és lubellei Lipthay Béla nevét vette fel iskolánk, akinek természettudósi tevékenysége kapcsoható az intézményünkben folyó oktatáshoz is.

Így 1996. szeptember 1-tõl Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola néven mûködhetünk tovább.”

Intézményi környezet

INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA

A tanítás a Haynald úti “A” épületben …

Itt található többek között:

-tantermeink nagy része

– 2 jól felszerelt informatika-termünk

-nyelvi labor

… és a Kollégiumunkban zajlik.

Itt található többek között:

– tantermek

– könyvtár

-tanbolt

-étkező

-konditerem

Ancsa major, tangazdaság

-állattartás

-növénytermesztés

-gépjárművek

KÖZÖSSÉGI ÉLET …

Konditermünk:

  • ingyenes konditerem bérlet
  • minőségi Kettler gépek

    ->  pék gyakorlat

  ->  Kirándulás           Németországban,

  az Allianz Arénában,

   a Bayern München          stadionjában

->  lovas     gyakorlat

 Neukirchenben

->   cukrász

      gyakorlat

... és még több megtekinthető galériánkban.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.